Legislativa

Požadavky na průvzdušnost stavebních konstrukcí jsou obsaženy v normě ČSN 73 0540-2. V České republice je obecně známo, že normy nejsou závazné, ale jsou doporučené. Toto platí pouze za předpokladu, že se na ně neodkazuje jiný právní předpis (zákon, vyhláška, nařízení). Na normu 73 0540 se odkazuje vyhláška č. 268/2009Sb. Tato norma je tedy závazná a závazné jsou i požadavky kladené na průvzdušnost obálky.

Odstavec 7.1.2 Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy

V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů. Všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky

Výše uvedený odstavec závazné normy tedy říká, že všechny budovy se musejí stavět vzduchotěsně.

Zároveň výše uvedená norma hodnotí samotnou průvzdušnost. Průvzdušnost se dle této normy hodnotí jako intenzita výměny vzduchu mezi interiérem a exteriérem při tlakovém rozdílu 50Pa (n50). Doporučené hodnoty dle výše uvedené normy jsou vztaženy ke způsobu větrání předmětného prostoru (viz následující tabulka)

Větrání v budově Úroveň IÚroveň II
Přirození nebo kombinované4,53,0
Nucené1,51,2
Nucené se zpětným získáváním tepla1,00,8
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvlášť nízkou
potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy)
0,60,4

U rodinných a bytových domů s velmi nízkou potřebou tepla jsou dále požadované hodnoty intenzity výměny vzduchu při 50Pa zakotveny v TNI 730329 a TNI 730330

Důmn50
Nízkoenergetické domy1,5
Pasivní domy0,6

Dále se o požadavcích na vzduchotěsnost staveb zmiňuje dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Požadované hodnoty n50 dle tohoto dotačního programu jsou následující.

Dotační oblastn50
B.01,0
B.1 a B.20,6
C.42,5

Metody a způsoby vyhodnocení jsou pak zavedeny v ČSN EN ISO 9972, která rozlišuje tři metody měření: